Cung cấp xốp tròn làm phôi bánh trang trí. Xốp quả cầu khối kích thước lớn.